July 4, 2004 - Crystal Lake / Lando & Sam.

lando-sam